Detaljinformation om Ksiazkiewicz, Emanuel  (S)

Hemadress:
Tycho Brahes väg 10
147 46  TUMBA
Telefon mobil: 0734-218653
E-post 1: emanuel.k@botkyrka.se
Valkrets: Ej angiven